język: PolskiEnglish
Waluta:

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH. PORADNIK KIEROWCY

WydawnictwoWydawnictwo WKŁ

AutorTadeusz Pusty

ISBN978-83-206-1739-9

Liczba stron816

Oprawamiękka

FormatA5

Rok wydania2009

Językpolski


Produkt archiwalny
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 
PORADNIK KIEROWCY
Wydanie 19, zmienione

Przepisy określające warunki przewozu, ładowania oraz wyładowania towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Informacje dotyczące stopnia zagrożenia, jakie stwarza dany towar niebezpieczny, środków ostrożności, które należy podjąć w razie wypadku, ponadto określające zasady wyposażenia i oznakowania pojazdu. Praktyczne wskazówki, umożliwiające kierowcom przestrzeganie przepisów, a organom skuteczne kontrolowanie kierowców.

Odbiorcy poradnika:
Kierowcy, funkcjonariusze Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Pożarnej i placówek kontroli celnej, pracownicy stacji kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pracownicy przedsiębiorstw transportu samochodowego, gospodarstw sporadycznie przewożących towary niebezpieczne, spedycji zajmującej się przewozami drogowymi oraz jednostki prowadzące kursy dokształcające kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Książkę opracowano na podstawie aktualnych przepisów ADR, obowiązujących od 2009 roku.

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH. PORADNIK KIEROWCY

Spis treści:

OD WYDAWCY

WSTĘP
1. Cel i przeznaczenie poradnika
2. Określenie obowiązujących przepisów
3. Podstawowe pojęcia
4. Właściwe władze

ROZDZIAŁ I. KIEROWCA
1. Instruktaż
2. Dokształcanie
3. Obowiązki i odpowiedzialność głównych uczestników przewozu
a. Przewoźnik - kierowca
b. Nadawca
c. Odbiorca
d. Odpowiedzialność prawna głównych uczestników przewozu
4. Obowiązek przewoźnika wobec raportu o zdarzeniu zaistniałym podczas przewozu towarów niebezpiecznych
5. Obowiązki wobec przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania lub skażenia
6. Szkolenie osób innych niż kierowcy
7. Doradca do spraw bezpieczeństwa
8. Ochrona towarów niebezpiecznych
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ II TOWARY NIEBEZPIECZNE POSZCZEGÓLNYCH KLAS
1. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
2. Wykaz towarów niebezpiecznych poszczególnych klas
Klasa 1 - materiały i przedmioty wybuchowe
Klasa 2 - gazy
Klasa 3 - materiały ciekłe, zapalne
Klasa 4.1 - materiały stałe, zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe, odczulone
Klasa 4.2 - materiały samozapalne
Klasa 4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.1 - materiały utleniające
Klasa 5.2 - nadtlenki organiczne
Klasa 6.1 - materiały trujące
Klasa 6.2 - materiały zakaźne
Klasa 7 - materiały promieniotwórcze
Klasa 8 - materiały żrące
Klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne
3. Wymagania szczegółowe, dotyczące niektórych towarów niebezpiecznych
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ III NALEPKI OSTRZEGAWCZE
1. Wzory i objaśnienia nalepek
2. Oznakowanie sztuk przesyłek
3. Oznakowanie opakowań zbiorczych
4. Strzałki kierunkowe
5. Oznakowanie sztuk przesyłek z materiałami szkodliwymi dla środowiska
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ IV WYPOSAŻENIE POJAZDÓW
1. Gaśnice
2. Trójkąty, pachołki lub lampy
3. Kliny do podkładania pod koła pojazdu
4. Apteczka
5. Urządzenie do uziemiania cystern
6. Instalacja elektryczna
7. Odłącznik akumulatora
8. Silnik, układ wylotowy i zbiornik paliwa
9. Urządzenie przeciwpoślizgowe i zwalniacz
a. Urządzenie przeciwpoślizgowe
b. Zwalniacz
c. Regulator hamulca
10. Ogranicznik prędkości
11. Zabezpieczenie tyłu pojazdu z cysterną
12. Kabina kierowcy
13. Ogrzewacz spalinowy
14. Tachograf
15. Telefon komórkowy
16. Maski przeciwgazowe lub kombinezon ratowniczy
17. Wentylacja
18. Sprzęt awaryjny ogólnego stosowania
19. Sprzęt do zabezpieczania sztuk przesyłek
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ V OZNAKOWANIE POJAZDÓW
1. Cel oznakowania
2. Tablice barwy pomarańczowej odblaskowej
3. Tablice barwy pomarańczowej odblaskowej z numerami rozpoznawczymi
4. Nalepki ostrzegawcze
a. Warunki ogólne
b. Nalepki ostrzegawcze na pojazdach z materiałami wybuchowymi
c. Nalepki ostrzegawcze na cysternach i kontenerach
d. Nalepki ostrzegawcze na pojazdach z materiałami promieniotwóczymi
e. Nalepki ostrzegawcze na jednostkach transportowych i kontenerach z towarami luzem
5. Oznakowanie pojazdów przewożących niektóre materiały klasy 9
6. Oznakowanie pojazd i kontenerów poddanych gazowaniu
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ VI WARUNKI DOPUSZCZENIA POJAZDÓW
1. Rodzaje pojazdów
a. Cysterny
b. Pojazdy przeznaczone do przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 w sztukach przesyłki
c. Pojazdy izotermiczne oraz pojazdy chłodzone niemechanicznie lub mechanicznie, przeznaczone do przewozu materiałów w temperaturze kontrolowanej (klas 4.1 i 5.2)
2. Typy pojazdów i wymagania techniczne, jakim powinny one odpowiadać
3. Badanie techniczne pojazdów
4. Dodatkowe wymagania dla kompletnych i skompletowanych MEMU
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ VII WYMAGANE DOKUMENTY
1. Obowiązki przewoźnika
2. Obowiązek zgłaszania przewozu niektórych towarów niebezpiecznych do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej komendanta wojewódzkiego Policji
3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego
4. Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu
5. Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
6. Dokument przewozowy towarów niebezpiecznych
7. Instrukcje pisemne dla kierowcy
8. Dokumenty przewozowe w transporcie kombinowanym
9. Zezwolenie na przewóz odpadów niebezpiecznych
a. Zezwolenie na przewóz w ruchu międzynarodowym
b. Zezwolenie na przewóz w ruchu krajowym
10. Świadectwo zatwierdzenia niektórych materiałów promieniotwórczych klasy 7
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ VIII PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYCH KLAS POJAZDAMI INNYMI NIŻ CYSTERNY 
1. Zakazy ładowania razem
2. Czyszczenie skrzyni ładunkowej
a. Przed załadunkiem
b. Po wyładunku
3. Środki ostrożności
4. Układanie i mocowanie sztuk przesyłki
5. Przewóz towarów
a. Przewóz sztuk przesyłki
b. Przewóz w kontenerach
c. Przewóz luzem
d. Wymagania dotyczące kontenerów do przewozu luzem
6. Przewóz materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1 
a. Przewóz sztuk przesyłki
b. Przewóz luzem
c. Przewóz w kontenerach
7. Przewóz gazów klasy 2
a. Przewóz sztuk przesyłki
b. Przewóz w kontenerach
8. Przewóz materiałów klasy 3
a. Przewóz sztuk przesyłki
b. Przewóz w kontenerach
9. Przewóz materiałów klasy 4.1
a. Przewóz sztuk przesyłki
b. Przewóz luzem
c. Przewóz w kontenerach
10. Przewóz materiałów klas 4.2 do 9
11. Wymagania dodatkowe przy przewozie luzem towarów klas: 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 i 8
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ IX PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYCH KLAS W CYSTERNACH 
1. Rodzaje i konstrukcje cystern
2. Kody cystern i dopuszczanie ich do przewozu
3. Napełnianie i opróżnianie cystern
a. Napełnianie cystern gazami
b. Napełnianie cystern cieczami
c. Warunki zapewniające bezpieczeństwo przewozu w cysternie
d. Instrukcje cystern przenośnych
4. Przewóz materiałów klasy 1
5. Przewóz gazów klasy 2
6. Przewóz cieczy klasy 3
7. Przewóz materiałów klas 4.1 do 9
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ X RUCH POJAZDÓW
1. Przewóz osób
2. Wymagania dodatkowe w zakresie nadzorowania pojazdów i bezpieczeństwa przewozu niektórych towarów
3. Predkość pojazdu
4. Trasa przejazdu
5. Postój pojazdu
6. Odłączenie przyczepy
7. Zakazy wjazdu pojazdów z niektórymi towarami niebezpiecznymi – wzory i objaśnienia znaków
8. Jazda w kolumnie
9. Kontrola przewozów
10. Parking dla usuwanych z drogi pojazdów przewożących towary niebezpieczne
11. Ograniczenia przejazdu przez tunele drogowe pojazdów przewożących towary niebezpieczne
a. Obowiązki właściwej władzy
b. Oznaczenie kategorii tuneli
c. Wymagania dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz zawiadamiania o ograniczeniach
d. Znaki drogowe określające przejazdy pojazdów przewożących towary niebezpieczne
e. Kody ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ XI PRZEWÓZ OGRANICZONYCH ILOŚCI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZWOLNIENIA OD PRZEPISÓW ADR 
1. Ograniczone ilości towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki
a. Ilości ograniczone
b. Ilości wyłączone
2. Ograniczone ilości towarów w jednostce transportowej
3. Zwolnienia z przepisów ADR
4. Zwolnienia niektórych towarów z przepisów ADR
5. Zwolnienia przejściowe
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ XII POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGROŻENIA
1. Rodzaje zagrożeń
2. Doraźne usuwanie zagrożeń
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ XIII PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM 
1. Przewóz drogowy
2. Przewóz w transporcie kombinowanym
3. Przewóz inny niż drogowy
Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ XIV KARY PIENIĘŻNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH  Pytania kontrolne

ROZDZIAŁ XV WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WEDŁUG ICH NUMERÓW ROZPOZNAWCZYCH UN 
Pytania kontrolne 

ROZDZIAŁ XVI WYKAZ ALFABETYCZNY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Pytania kontrolne

WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Kup Teraz! Książka i podręcznik na temat przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) - zapraszamy!

 


 

Książka w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

MERCEDES-BENZ klasa E (seria W210) typ E200CDI, E220D, E220CDI, E270CDI, E290TD, E300D, E300TD, E320CDI
Cena :69,00 zł59,28 zł

MERCEDES-BENZ klasa E (seria W210) typ E200CDI, E220D, E220CDI, E270CDI, E290TD, E300D, E300TD, E320CDI

Mercedes-Benz E-Klasse typu E200CDI, E220D, E220CDI, E270CDI, E290TD, E300D, E300TD, E320CDI (modele: od czerwca 1995 do marca 2002 roku) to bogato ilustrowany, fachowy poradnik serii Sam naprawiam samochód dla użytkowników samochodów osobowych Mercedes-Benz klasy E.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

FORD FOCUS I (modele 1998-2004) - Instrukcja obsługi, budowy i napraw
Cena :69,00 zł59,28 zł

FORD FOCUS I (modele 1998-2004) - Instrukcja obsługi, budowy i napraw

Instrukcja obsługi i naprawy samochodu marki Ford Focus (modele produkowane od 1998 do 2004 roku). Przystępny poradnik dla mechaników i użytkowników samochodów osobowych marki Ford. Książka zawiera dane techniczne i regulacyjne, momenty dokręcania ważniejszych połączeń oraz schematy instalacji elektrycznej Focusa.

Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ

Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator