język: PolskiEnglish

BIOPALIWA - PROEKOLOGICZNE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

WydawnictwoWydawnictwa Naukowo-Techniczne

AutorMichał Ryms, Witold M. Lewandowski

ISBN9788363623739

Liczba stron528

Oprawamiękka

Format165 x 240mm

Rok wydania2013

Językpolski


Cena : 70,38 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

BIOPALIWA - PROEKOLOGICZNE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Chcesz dowiedzieć się więcej o odnawialnych źródłach energii?
Odpowiedzią jest publikacja wydawnictwa WNT

Paliwa jako nośnik energii mają istotny wpływ nie tylko na wszystkie dziedziny działalności człowieka, lecz ogólnie rzecz biorąc na dalszą jego egzystencję na Ziemi. Zależność od paliw i energii jest wprost proporcjonalna do rozwoju cywilizacyjnego danego kraju, regionu lub wspólnoty. Mieszkańcy krajów uprzemysłowionych, zwłaszcza żyjący w dużych aglomeracjach miejskich, są niewolnikami energii. Jej pozyskiwanie, produkcja oraz dystrybucja wiążą się z licznymi problemami technologicznymi, społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi i ekologicznymi. Od wielu lat toczy się ogólnoświatowa dyskusja, jak je rozwiązać, aby uniknąć czarnego scenariusza zapaści cywilizacyjnej z końcowym akordem samounicestwienia życia na Ziemi. Książka Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii jest głosem w tej dyskusji. Autorzy, omawiając biopaliwa w bardzo szerokim kontekście, chcą uświadomić czytelnikom rzeczywistą wagę i znaczenie jej nośników.

Spis treści
Wykaz waŜniejszych oznaczeń, skrótów, jednostek 13
Przedmowa 17
Wstęp 19
1. Charakterystyka biopaliw 21
1.1. Wprowadzenie 22
1.2. Rola i znaczenie biopaliw po przystąpieniu Polski do UE 26
1.3. Rodzaje biopaliw 27
1.3.1. Definicja i podział biomasy na biopaliwa 27
1.3.2. Charakterystyka biomasy jako nośnika energii 28
1.3.3. Metody przetwarzania biomasy na biopaliwo 30
1.4. Przyszłość biopaliw w Polsce 33
Bibliografia 33
2. Fotosynteza 37
2.1. Wprowadzenie 38
2.2. Fotosynteza biomasy 38
2.2.1. Wprowadzenie do mechanizmu fotosyntezy 38
2.2.2. Nośniki energii fotosyntezy 42
2.2.3. Biochemiczny mechanizm fotosyntezy 44
2.2.4. Pozostałe szlaki autotroficznego wiązania CO2 w biomasę 48
2.3. Termodynamika procesu fotosyntezy biomasy 50
2.3.1. Podstawowe etapy procesu fotosyntezy biomasy 50
2.3.2. Sprawność procesu fotosyntezy w ujęciu termodynamicznym 54
2.3.3. Sprawność procesu fotosyntezy w ujęciu biotechnologicznym 54
2.3.4. Sprawność procesu fotosyntezy w ujęciu fizykochemicznym 56
2.3.5. Sprawność procesu fotosyntezy upraw rolnych 57
2.4. Techniczne wykorzystanie fotosyntezy 57
2.4.1. Wykorzystanie fotosyntezy do oczyszczania spalin 57
2.4.2. Biotechnologia z wykorzystaniem alg 59
2.4.3. Fotobioogniwa 59
2.5. Znaczenie i rola ditlenku węgla w przyrodzie 62
2.5.1. Efekt cieplarniany 62
2.5.2. Ditlenek węgla a globalne ocieplenie 64
2.5.3. Rehabilitacja ditlenku węgla 68
Bibliografia 71 
3. Zasoby biopaliw 77
3.1. Wprowadzenie 79
3.2. Globalny potencjał energetyczny biomasy do 2050 roku 80
3.2.1. Szacunkowe wartości 80
3.2.2. Metodyka szacowania potencjału biomasy 82
3.2.3. Bilans potencjału nadwyŜki produkcji Ŝywności 83
3.2.4. Potencjał bioenergetyczny odłogów i obszarów zdegradowanych 86
3.2.5. Sumaryczny światowy potencjał biopaliw z nadwyŜki plonów 88
3.2.6. Światowy potencjał energetyczny pozostałości z upraw rolnych 88
3.2.7. Światowy potencjał energetyczny pozostałości z upraw leśnych 89
3.2.8. Światowy potencjał energetyczny pozostałości hodowlanych 89
3.2.9. Światowy potencjał energetyczny odpadów organicznych 90
3.2.10. Potencjał energetyczny biomateriałów, strumienia kategorii VII 90
3.2.11. Sumaryczny globalny potencjał energetyczny biomasy 92
3.3. Metodologia szacowania potencjału bioenergii 95
3.3.1. Metodologia szacowania zasobów bioenergii w Europie 95
3.3.2. Dane statystyczne dotyczące jednostek administracyjnych 97
3.3.3. Rolnicze Bazy Danych 98
3.3.4. Dane dotyczące uŜytkowania gruntów 98
3.3.5. Sposób prowadzenia obliczeń 99
3.3.6. Areał niezbędny do zaspokojenia potrzeb Ŝywnościowych 99
3.3.7. Potencjalne zasoby energetyczne nadwyŜki gruntów rolnych 105
3.3.8. Ocena i sposób szacowania potencjału upraw biopaliw 106
3.4. Potencjał energetyczny biomasy w Europie 107
3.5. Potencjał energetyczny biomasy w Polsce 114
3.5.1. Model obliczeniowy dla Polski 114
3.5.2. Potencjał energetyczny zasobów biomasy w Polsce 116
Bibliografia 119
4. Charakterystyka biopaliw 125
4.1. Wprowadzenie 126
4.2. Drewno 127
4.2.1. Ilość drewna w Polsce 127
4.2.2. Nowoczesne technologie pozyskiwania drewna w lasach w Polsce 129
4.2.3. Rodzaje drewna energetycznego 133
4.2.4. Zrębki 133
4.2.5. Brykiety drzewne 135
4.2.6. Pelety drzewne 136
4.2.7. Inne pozostałe odpady drzewne, takie jak kora, trociny, wióry 136
4.2.8. Plantacje drewna energetycznego 138
4.3. Słoma 140
4.3.1. NadwyŜka słomy w Polsce 140
4.3.2. Charakterystyka słomy jako nośnika energii 141
4.3.3. Sposoby szacowania zasobów słomy 141 
4.3.4. Zasoby słomy w Polsce 145
4.3.5. Rodzaje biopaliwa stałego ze słomy 149
4.4. Plantacje energetyczne 155
4.4.1. Powody zakładania plantacji energetycznych 155
4.4.2. Charakterystyka roślin plantacji energetycznych 155
4.4.3. Przyszłościowe rośliny plantacji energetycznych w Polsce 167
4.4.4. Konopie przemysłowe rośliną energetyczną 170
4.4.5. Wpływ plantacji energetycznych na środowisko w Polsce 176
4.4.6. Plantacje energetyczne w warunkach polskich 179
4.4.7. Rachunek energetyczny biopaliw z plantacji energetycznych 182
4.5. Niekonwencjonalne rodzaje lub sposoby zagospodarowania biomasy
jako biopaliwa 186
4.5.1. Wprowadzenie 186
4.5.2. Owies na tle innych roślin energetycznych 187
4.5.3. Charakterystyka energetyczna owsa 188
4.6. Odpady biomasy (komunalne - RDF, ściekowe, opony) 189
4.6.1. Nieprzetworzone i przetworzone formy biomasy 189
4.6.2. Palna frakcja odpadów komunalnych (RDF) 190
4.6.3. ZuŜyte opony 202
4.6.4. Odpady z oczyszczalni ścieków 203
Bibliografia 206
5. Metody konwersji biomasy – spalanie 221
5.1. Wprowadzenie 222
5.2. Metody konwersji biomasy 223
5.3. Spalanie biomasy 224
5.3.1. Kotły na biomasę pochodzenia drzewnego małej mocy 225
5.3.2. Wykorzystanie drewna do produkcji ciepła w Polsce 226
5.3.3. Budowa i zasada działania kotłowni opalanej drewnem 229
5.3.4. Elektrociepłownie na biomasę 230
5.3.5. Spalanie słomy 232
5.3.6. Spalanie owsa 235
5.4. Współspalanie biomasy 237
5.4.1. Przegląd metod spalania i współspalania biomasy 237
5.4.2. Stan wiedzy na temat współspalania biomasy 238
5.4.3. Przykłady współspalania biomasy 239
5.4.4. Badania procesu współspalania 240
5.4.5. Wyniki badań współspalania w Ciepłowni Lębork 241
5.4.6. Próby terenowe współspalania RDF 248
5.4.7. Ekonomiczna ocena współspalania biomasy 250
5.4.8. Ekologiczna ocena spalania i współspalania biomasy 252
5.5. Technologia ORC w konwersji biomasy 254
5.5.1. Wprowadzenie 254
5.5.2. Obieg ORC 255
5.5.3. Sprawność obiegu ORC 256 
5.5.4. Warianty instalacji z obiegiem ORC 256
5.5.5. Kogeneracyjna elektrociepłownia ORC na biomasę 258
5.6. Małe elektrociepłownie - kogeneracja rozproszona 259
5.6.1. Zalety i wady małych jednostek kogeneracyjnych 259
5.6.2. Mikroturbiny gazowe 260
5.6.3. Turbina gazowa o odwróconym obiegu 261
5.6.4. Obieg Kaliny 262
5.6.5. Wykorzystanie silnika Stirlinga do konwersji energii z biomasy 264
5.6.6. Wykorzystanie ogniw paliwowych do konwersji energii z biomasy 267
5.7. Podsumowanie 276
Bibliografia 277
6. Termiczne metody konwersji biomasy - karbonizacja,
zgazowanie i hydrotermiczny reforming 285
6.1. Wprowadzenie 286
6.2. Metody termiczne konwersji biomasy 286
6.3. Mechanizmy suchego termicznego rozkładu biomasy 288
6.4. Biokarbonizacja biomasy 290
6.4.1. Biokarbonat 290
6.4.2. Biokarbonizery 291
6.4.3. Produkcja biokarbonatu w Polsce 291
6.5. Zgazowanie biomasy 292
6.5.1. Warunki zgazowania biomasy 292
6.5.2. Sposoby zgazowania biomasy 293
6.5.3. Typy urządzeń do zgazowania biomasy 294
6.5.4. Typy urządzeń do zgazowania biokarbonatu 296
6.5.5. Doświadczenia zagraniczne ze zgazowania biomasy 297
6.5.6. Polskie doświadczenia ze zgazowaniem biomasy 299
6.6. Zgazowanie biomasy przez hydrotermiczny reforming 302
6.6.1. Stany fizyczne wody 302
6.6.2. Właściwości wody w stanie nadkrytycznym (SCW) 304
6.6.3. Stan nadkrytyczny (SCW) wody jako czynnik zgazowania biomasy 305
6.6.4. Utleniające właściwości wody w stanie nadkrytycznym 305
6.6.5. Przykłady wykorzystania wody w stanie nadkrytycznym
do zgazowania biomasy 306
6.6.6. Reaktory SCWG do zgazowania biomasy 308
6.6.7. Zgazowanie biomasy wysokotemperaturową parą wodną (HiTS) 308
6.6.8. Przyszłość technologii SCWG 309
Bibliografia 310
7. Termiczne metody konwersji biomasy - piroliza 315
7.1. Wprowadzenie - rys historyczny pirolizy 316
7.2. Mechanizmy pirolizy biomasy 317
7.3. Kinetyka pirolizy biomasy 319
7.3.1. Wprowadzenie 319 
7.3.2. Mechanizmy kinetyki pirolizy 321
7.4. Badania eksperymentalne pirolizy biomasy 323
7.5. Zagadnienia techniczne pirolizy biomasy 325
7.6. Typy reaktorów pirolitycznych 329
7.6.1. Ogólna charakterystyka pirolizerów 329
7.6.2. Pirolizer młynowy i rurowy 330
7.6.3. Pirolizer fluidalny i bębnowy 331
7.6.4. Pirolizer stoŜkowy obrotowy, cyklonowy i PyRos 332
7.7. Przykłady instalacji pirolitycznych 333
7.7.1. Przegląd najnowszych technologii pirolizy biomasy 333
7.7.2. Instalacja szybkiej pirolizy BTG 333
7.7.3. Technologia Pyrocycling™ 335
7.7.4. Instalacja do konwersji biomasy ENTECH 337
7.7.5. Technologia WGT 337
7.7.6. Technologia Ragaillera 337
7.7.7. Technologia HD-PAWA-THERM 338
7.7.8. Instalacja recyklingu RDF 338
7.7.9. Instalacja quasi-ciągłego recyklingu opon 339
7.7.10. Technologia ciągłej pirolizy całych opon 341
7.8. Podsumowanie 343
Bibliografia 343
8. Katalityczna konwersja biomasy 347
8.1. Wprowadzenie 348
8.2. Biodegradacja termiczno-katalityczna z uwodornieniem 348
8.2.1. Katalityczny mechanizm rozkładu i upłynniania biomasy 348
8.2.2. Uwodornienie ciekłych produktów pirolizy biomasy 349
8.3. Katalityczne upłynnianie biomasy do paliw metodą GtL 351
8.3.1. Katalityczne upłynnianie syngazu z biomasy do GtL 351
8.3.2. Mechanizmy reakcji Fischera-Tropscha produkcji biopaliw GtL 352
8.3.3. Technologia i reaktory Sasol do syntezy paliw GtL 354
8.3.4. Technologia SMDS 358
8.3.5. Technologia ExxonMobile produkcji GtL 359
8.4. Katalityczne upłynnianie biomasy do paliw BtL 359
8.4.1. Technologia Carbo-V® firmy CHOREN 360
8.4.2. Technologia firmy Alphakat 363
8.4.3. Polskie próby katalitycznego rozkładu biomasy 366
8.5. Biopaliwo nowej generacji - DME 367
8.5.1. Technologie produkcji metanolu i DME z biomasy 367
8.5.2. Dwuetapowa technologia produkcji DME 368
8.5.3. Jednoetapowa synteza DME bezpośrednio z syngazu 370
8.6. Grassolina 371
8.6.1. Właściwości celulozy 371
8.6.2. Średnio- i niskotemperaturowe metody rozkładu celulozy 372
8.6.3. Rozkład celulozy cieczami jonowymi 373 
8.6.4. Technologia AFEX rozkładu celulozy 374
8.6.5. Perspektywy produkcji grassoliny 376
8.7. Podsumowanie 376
Bibliografia 376
9. Biopaliwa płynne - biodiesel 381
9.1. Wprowadzenie 382
9.2. Rodzaje biopaliw płynnych 383
9.2.1. Klasyfikacja biopaliw płynnych 383
9.2.2. Biopaliwa I, II, III i IV generacji 385
9.3. Pochodzenie biodiesla 386
9.4. Surowce do produkcji biodiesla 388
9.4.1. Wprowadzenie 388
9.4.2. Olej rzepakowy 389
9.4.3. Alkohole 391
9.4.4. Katalizatory stosowane przy produkcji biodiesla 391
9.5. Rodzaje estryfikacji kwasów tłuszczowych 394
9.6. Przemysłowe metody prowadzenia procesu transestryfikacji 395
9.6.1. Wiadomości ogólne 395
9.6.2. Metoda produkcji biodiesla stosowana przez firmę Henkel 396
9.6.3. Proces produkcji biodiesla opracowany przez firmę Lurgi 397
9.6.4. Wielostopniowa technologia Connemanna 398
9.6.5. Technologia estryfikacji oleju sojowego 398
9.6.6. Technologia estryfikacji zuŜytych tłuszczów LUT 400
9.6.7. Technologia opracowana w ICHP 400
9.6.8. Metoda Cvengrosa-Powazaneca 401
9.6.9. Proces Vogel&Noot 403
9.6.10. Inne wybrane technologie produkcji FAME 403
9.7. Gliceryna jako produkt uboczny produkcji biodiesla 404
9.7.1. Metody zagospodarowania gliceryny 404
9.7.2. Próba rozwiązania problemu gliceryny dzięki Gliperolowi 406
9.8. Koszty produkcji FAME 407
9.9. Biodiesel - eksploatacja 409
9.9.1. Normy do badań biodiesla 409
9.9.2. Badania eksploatacyjne biodiesla w autobusach miejskich 411
9.9.3. Badania eksploatacyjne biodiesla w generatorze prądotwórczym 412
9.9.4. Badania przydatności biodiesla w silnikach okrętowych 416
9.10. Polskie doświadczenia w produkcji biodiesla 419
9.10.1. Elstar Oils S.A. Elbląg, zakład w Malborku 419
9.10.2. Czechowice-Dziedzice w ramach Grupy LOTOS S.A. 421
9.10.3. Rafineria Trzebinia w ramach Grupy PKN ORLEN 422
9.11. Produkcja biopaliw na potrzeby własne 423
9.11.1. Warunki produkcji biopaliw na potrzeby własne 423
9.11.2. Analiza energetyczna produkcji biopaliwa RME 425
9.11.3. Analiza ekonomiczna produkcji biopaliwa RME 425 
9.12. Dokumenty europejskie i ustawodawstwo krajowe dotyczące
biopaliw i biokomponentów 427
9.12.1. Regulacje prawne o charakterze ramowym 428
9.12.2. Regulacje prawne o charakterze szczegółowym 428
9.12.3. Regulacje prawne dotyczące indywidualnej produkcji biopaliw 429
9.12.4. Wpływ ustawodawstwa na rynek biopaliw w Polsce 431
9.13. Szanse rozwoju biopaliw 433
9.14. Podsumowanie 434
Bibliografia 435
10. Biopaliwa płynne - bioetanol 441
10.1. Wprowadzenie 442
10.2. Charakterystyka bioetanolu 442
10.3. Surowce do produkcji bioetanolu 445
10.4. Mechanizm fermentacji alkoholowej 447
10.5. Metody produkcji bioetanolu 448
10.5.1. Trzy etapy produkcji etanolu 448
10.5.2. Technologia Iogen 451
10.5.3. Technologia ICM 452
10.5.4. Technologia z uŜyciem wody w stanie nadkrytycznym 453
10.6. Biorafinerie perspektywą rozwoju produkcji bioetanolu 455
10.7. Światowa produkcja bioetanolu 456
10.8. Niemieckie działania w zakresie promocji biopaliw i biokomponentów 458
10.9. Badania bioetanolu jako paliwa do silników spalinowych 459
Bibliografia

11. Biogaz 

11.1. Wprowadzenie 
11.2. Mechanizm powstawania biogazu 
11.3. Technologie wytwarzania i zagospodarowania biogazu
11.4. Biogaz z oczyszczalni ścieków
11.5. Biogaz z wysypisk śmieci
11.5.1. Charakterystyka gazu wysypiskowego
11.5.2. Technologie pozyskiwania biogazu z odpadów
11.5.3. Wybrane europejskie przykłady pozyskiwania biogazu z odpadów
11.5.4. Eksploatacja gazu wysypiskowego w Polsce
11.6. Pozyskiwanie biogazu w gospodarstwach rolnych
11.6.1. Rolnicze źródła biogazu
11.6.2. Technologie pozyskiwania biogazu w rolnictwie
11.6.3. Pozyskiwanie biogazu na polskiej wsi
11.6.4. Korzyści i potencjał energetyczny biogazu
11.6.5. Koncepcja wiejskiej spółdzielczej elektrociepłowni opalanej biogazem
11.7. Biogaz w świetle prawa
11.7.1. Biogaz rolniczy w Prawie energetycznym
11.7.2. Świadectwa pochodzenia biogazu
11.7.3. Kolorowe certyfikaty
11.8. Konwersja biogazu
11.8.1. Wprowadzenie
11.8.2. Metody wzbogacania i oczyszczania biogazu
11.8.3. Konwersja biogazu w cieplną energię uŜytkową
11.8.4. Konwersja biogazu w energię elektryczną
11.8.5. Koncepcje zagospodarowania ciepła odpadowego z konwersji biogazu
11.8.6. Konwersja biogazu w energię mechaniczną
11.9. Zalety i wady produkcji energii z biogazu
11.10. Biogaz a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Bibliografia
oprac. BPK 
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator