język: PolskiEnglish

BUDOWA I UTRZYMANIE MOSTÓW. WYMAGANIA TECHNICZNE, BADANIA, NAPRAWY

WydawnictwoWydawnictwo WKŁ

AutorArkadiusz Madaj, Witold Wołowicki

ISBN978-83-206-1848-8

Liczba stron644

Oprawatwarda

FormatB5 (176×250mm)

Rok wydania2013

Językpolski


Cena : 109,00 zł98,30 zł
Ilość :
opis
produktu
spis
treści
produkty
pokrewne
zakupione
razem
zapytaj
o produkt
opinie
o produkcie

BUDOWA I UTRZYMANIE MOSTÓW

Książka pt. Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania ogólne wykonania i odbioru obiektów mostowych. Wymagania techniczne i kontrola jakości robót w procesie budowy mostów. Badania odbiorcze obiektów mostowych po zakończeniu budowy. Utrzymanie i przeglądy użytkowanych mostów. Utrzymanie pomostów i elementów wyposażenia mostów. Utrzymanie przestrzeni podmostowej oraz podpór. Utrzymanie przęseł mostów stalowych. Utrzymanie przęseł mostów betonowych.

Budowa i utrzymanie mostów to podręcznik akademicki omawiający zagadnienia techniczne związane z budową i utrzymaniem mostów. Przedstawiono w nim badania dotyczące realizacji konstrukcji oraz odbioru obiektów mostowych, organizacji przeglądów użytkowych mostów. Omówiono problemy związane z utrzymaniem poszczególnych elementów obiektów mostowych (nawierzchni i elementów wyposażenia, przestrzeni podmostowej oraz podpór przęseł mostów stalowych i betonowych). Wprowadzone zmiany dotyczą najnowszych technologii budowy, nowoczesnych badań oraz materiałów stosowanych do budowy i naprawy mostów, a także aktualizacji obowiązujących przepisów.

Książka otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda Ministra Infrastruktury 2002
  • Wyróżnienie IX KTKA ATENA 2002
Kup Teraz! Książka i podręcznik na temat budowy i utrzymania mostów - polecamy!

BUDOWA I UTRZYMANIE MOSTÓW

Spis treści:

Przedmowa 10
1. Wstęp 11
2. Wymagania ogólne wykonania i odbioru obiektów mostowych 19
2.1. Przebieg procesu inwestycyjnego 19
2.2. Zasady organizacji i przeprowadzania przetargów 23
2.3. Uczestnicy procesu budowlanego 26
2.4. Elementy organizacyjno-prawne procesu budowlanego 28
2.5. Kontrola jakości 30
3. Wymagania techniczne i kontrola jakości robót w procesie budowy mostów 32
3.1. Prace przygotowawcze na terenie budowy 32
3.2. Roboty ziemne, budowa fundamentów i podpór 33
3.3. Badania wyrobów budowlanych 41
3.3.1. Uwagi ogólne 41
3.3.2. Beton zwykły 42
3.3.2.1. Wprowadzenie 42
3.3.2.2. Wymagania dla betonu zwykłego według PN-S-10040;1999 [N65] oraz [N237] i [N238] 44
3.3.2.2.1. Wymagane właściwości betonu 44
3.3.2.2.2. Wymagania dotyczące składników mieszanek betonowych 45
3.3.2.2.3. Wymagania dotyczące mieszanki betonowej, transportu, układania i pielęgnacji betonu 48
3.3.2.2.4. Kontrola procesu produkcji i właściwości mieszanki betonowej oraz betonu 55
3.3.2.3. Wymagania dla betonu zwykłego według PN-EN206-1 [N99] 55
3.3.2.3.1. Wymagania dotyczące jakości betonu 55
3.3.2.3.2. Wymagania dotyczące składników mieszanek betonowych 58
3.3.2.3.3. Wymagania dotyczące procesów technologicznych 61
3.3.2.3.4. Badania kontrolne i ocena jakości betonu 65
3.3.3. Betony samozagęszczalne 66
3.3.4. Betony wysokiej wytrzymałości (BWW) 67
3.3.5. Betony na cementach hutniczych 67
3.3.6. Zaprawy 68
3.3.7. Stale 70
3.3.8. Drewno 78
3.3.9. Materiały kompozytowe 78
3.3.10. Inne materiały i wyroby 80
3.4. Wymagania i badania związane z budową przęseł stalowych 84
3.4.1. Wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni 85
3.4.2. Badanie konstrukcji stalowej w czasie transportu i montażu 105
3.5. Wymagania i badania związane z budową przęseł z betonu
(na podstawie PN-S-10040: 1999) [N65] 108
3.6. Wymagania i badania związane z budową mostów zespolonych 124
3.7. Wymagania i badania związane z budową mostów drewnianych 126
3.8. Kontrola robót dotycząca wyposażenia mostów 127
4. Badania odbiorcze obiektów mostowych po zakończeniu budowy 129
4.1. Badania po zakończeniu budowy. Cel badań 129
4.2. Próbne obciążenie 130
4.2.1. Cel próbnych obciążeń 130
4.2.2. Projekt próbnego obciążenia 133
4.2.3. Badania pod próbnym obciążeniem statycznym 134
4.2.4. Badania pod próbnym obciążeniem dynamicznym 159
4.3. Typowe błędy badań doświadczalnych 173
4.4. Zasady odbioru końcowego 174
5. Utrzymanie i przeglądy użytkowanych mostów 176
5.1. Organizacja służb utrzymaniowych i organizacja przeglądów 176
5.2. Dokumentacja obiektów mostowych 179
5.3. Zasady wykonywania badań i przeglądów 193
5.4. Podstawowy sprzęt do badań mostów 204
5.5. Nośność użytkowa obiektów 206
5.6. Trwałość obiektów mostowych 207
6. Utrzymanie pomostów i elementów wyposażenia mostów 211
6.1. Nawierzchnia mostów i inne elementy wyposażenia a warunki utrzymania. Uwagi ogólne 211
6.2. Nawierzchnie mostów drogowych 213
6.2.1. Przyczyny niszczenia nawierzchni na mostach 213
6.2.2. Ocena stanu technicznego nawierzchni 217
6.2.3. Uszkodzenia nawierzchni na mostach drogowych i sposoby naprawy 219
6.2.3.1. Nawierzchnie z elementów drobnowymiarowych 219
6.2.3.2. Nawierzchnie bitumiczne 220
6.2.3.3. Nawierzchnie drewniane 228
6.3. Nawierzchnia mostów kolejowych 230
6.3.1. Typy nawierzchni kolejowej a warunki utrzymania 230
6.3.2. Tor na mostach. Wymagania ogólne 231
6.3.3. Przyrządy wyrównawcze 233
6.3.4. Urządzenia zabezpieczające pociągi w razie wykolejenia 234
6.3.5. Utrzymanie nawierzchni na moście w zależności od typu 236
6.3.5.1. Pomost typu zamkniętego 236
6.3.5.2. Pomost typu otwartego 244
6.4. Izolacja pomostów 247
6.4.1. Stan izolacji a trwałość mostu 247
6.4.2. Wymagane właściwości podłoża 248
6.4.3. Wymagane właściwości warstw izolacyjnych 252
6.4.4. Rodzaje materiałów hydroizolacyjnych 254
6.4.5. Zasady układania izolacji 262
6.4.6. Lokalne naprawy izolacji 267
6.5. Odwodnienie pomostów 268
6.5.1. Mosty drogowe 268
6.5.2. Mosty kolejowe 271
6.6. Dylatacje 272
6.6.1. Dylatacje mostów drogowych 272
6.6.2. Dylatacje mostów kolejowych 284
6.7. Bariery ochronne i poręcze 285
6.8. Urządzenia obce na mostach 286
6.9. Bezpieczeństwo pożarowe 288
7. Utrzymanie przestrzeni podmostowej oraz podpór 290
7.1. Utrzymanie przestrzeni podmostowej w obszarze rzeki i jej zalewów 290
7.1.1. Obserwacje stanu koryta rzeki i podwodnych części podpór 290
7.1.2. Obserwacje zjawisk hydrologicznych w rzece 292
7.1.3. Zabezpieczenie obiektów mostowych przed niszczącym działaniem wód powodziowych i kry lodowej 293
7.1.4. Zabezpieczenie filarów mostów 295
7.1.5. Zabezpieczenie stożków przy przyczółkach oraz nasypów na dojazdach 301
7.1.6. Budowle regulacyjne. Wały kierujące 311
7.2. Utrzymanie przestrzeni podmostowej pod wiaduktami 315
7.3. Utrzymanie podpór 320
7.3.1. Ogólne zasady utrzymania podpór 320
7.3.2. Ocena stanu technicznego podpory 321
7.4. Niektóre sposoby naprawy uszkodzonych podpór 330
7.4.1. Naprawa fugowania podpór ceglanych i kamiennych (lub licówki) 330
7.4.2. Naprawa uszkodzonej powierzchni podpory 331
7.4.3. Naprawa zarysowanych korpusów podpór 333
7.4.4. Uszczelnianie gruntu 334
7.4.5. Podniesienie nośności fundamentu 335

8. Utrzymanie przęseł mostów stalowych
8.1. Utrzymanie konstrukcji stalowych
8.1.1. Charakterystyka uszkodzeń, przyczyny ich powstawania i zapobieganie
8.1.2. Zasady podnoszenia trwałości mostu na etapie projektowania
8.2. Korozja mostów stalowych
8.2.1. Uwagi ogólne
8.2.2. Rodzaje korozji, podział techniczny
8.2.3. Podatność na korozję w zależności od kształtu
8.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
8.3.1. Uwagi ogólne
8.3.2. Metody zabezpieczenia konstrukcji przed korozją
8.3.3. Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
8.3.4. Oczyszczanie powierzchni
8.3.5. Powłoki antykorozyjne i metody ich nakładania
8.3.5.1. Powłoki metaliczne
8.3.5.2. Powłoki malarskie
8.3.5.3. Wymalowania referencyjne
8.3.5.4. Powłoki ochronne lin
8.3.6. Dozór oraz kontrola prac i pokryć antykorozyjnych
8.3.7. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego
8.4. Uszkodzenia połączeń nitowanych
8.5. Odporność mostu na obciążenia zmienne
8.5.1. Podstawowe informacje dotyczące zmęczenia
8.5.2. Pękanie stali
8.5.3. Przyczyny powstawania rys i pęknięć
8.5.4. Wykrywanie rys i pęknięć
8.5.5. Lokalizacja najczęściej występujących pęknięć zmęczeniowych i ich klasyfikacja
8.6. Spawalność stali
8.7. Mosty ze stali zgrzewnej i wczesnych stali zlewnych
8.7.1. Charakterystyka stali zgrzewnych i zlewnych
8.7.2. Starzenie jako proces zmieniający właściwości stali
8.7.3. Naprężenia dopuszczalne (wytrzymałość obliczeniowa) dla stali zgrzewnych i starych stali zlewnych
8.8. Niektóre metody usuwania uszkodzeń mostów stalowych
8.8.1. Ogólne uwarunkowania wykonywania napraw konstrukcji stalowej
8.8.2. Prostowanie elementów
8.8.3. Sposoby doraźnego usuwania skutków pęknięć

9. Utrzymanie przęseł mostów betonowych
9.1. Charakterystyka uszkodzeń, przyczyny ich powstawania i zapobieganie
9.2. Korozja mostów betonowych
9.2.1. Uwagi ogólne
9.2.2. Korozja betonu
9.2.2.1. Ogólna charakterystyka korozji betonu
9.2.2.2. Typy korozji betonu w mostach
9.2.2.3. Klasyfikacja środowisk korozyjnych
9.2.2.4. Wpływ wybranych czynników na korozję betonu
9.2.2.5. Ocena stopnia skorodowania i przewidywane postępy korozji
9.2.3. Korozja żelbetu i konstrukcji sprężonych
9.2.3.1. Korozyjne niszczenie konstrukcji zbrojonych. Czas życia konstrukcji
9.2.3.2. Czynniki mające wpływ na tempo korozji stali w betonie
9.2.3.3. Zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed korozją. Inhibitory korozji
9.2.3.4. Badanie zbrojenia w konstrukcjach betonowych
9.2.3.5. Określenie rodzaju stali zbrojeniowej i wytrzymałości na podstawie odkrywek
9.2.3.6. Wykrywanie korodującego zbrojenia w mostach betonowych
9.3. Ochrona przed korozją konstrukcji betonowych
9.3.1. Uwagi ogólne
9.3.2. Zabezpieczenie powierzchniowe konstrukcji
9.3.3. Wybrane sposoby zabezpieczeń powierzchniowych
9.3.3.1. Impregnacja betonu materiałami obojętnymi
9.3.3.2. Impregnacja materiałami reaktywnymi
9.4. Sposób wykonywania zabezpieczenia powierzchniowego
9.5. Ocena stanu zabezpieczeń powierzchniowych
9.6. Uszkodzenia struktury betonu
9.6.1. Charakterystyka uszkodzeń struktury betonu
9.6.2. Metody wykrywania niektórych uszkodzeń struktury betonu
9.6.3. Rysy w konstrukcjach betonowych. Klasyfikacja
9.7. Niektóre metody usuwania uszkodzeń mostów betonowych
9.7.1. Materiały do napraw uszkodzeń mostów betonowych i warunki ich stosowania
9.7.2. Przygotowanie podłoża
9.7.3. Iniekcje
9.7.4. Torkretowanie
9.7.4.1. Metody torkretowania
9.7.4.2. Materiały
9.7.4.3. Technologia
9.7.4.4. Właściwości betonu nałożonego metodą torkretowania
9.7.4.5. Badania jakości torkretu
9.7.4.6. Nowe materiały stosowane do torkretu
Literatura
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Dodaj Komentarz
Ocena: 1 10
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator